CHEF & LEDARUTVECKLING 

-Självledarskap 

-Chefsrollen 

-Uppdrag, roll, ansvar och mandat 

-Mål, strategier, metoder och arbetssätt 

-Frigöra handlingskraft 

-Utmana invanda beteenden 

-Kommunikation & samspel 

-Gruppdynamik 

-Konflikt, stress och krishantering 

-Motivationsarbete 

-Grundläggande psykologiska behov 

-Reflekterande ledarskap 

-Förändringsarbete 

-Handledning, individuellt eller i grupp